Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, onderlinge afspraken en regels.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten tussen de hondeneigenaar en Honden uitlaatservice Sam Donna, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de hondeneigenaar als Honden uitlaatservice Sam Donna. 
 2. Honden uitlaatservice Sam Donna behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De hondeneigenaar kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de hondeneigenaar, geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 
 3. Honden uitlaatservice Sam Donna behoudt zich te allen tijde het recht voor om de hond(en) op grond van atypisch of probleem gevend gedrag te weigeren. 
 4. De hond(en) dient de basis van de gehoorzaamheidscommando’s (“Hier”, “Zit”, “Af” en “Volg”) te kennen en deze ook te gehoorzamen. Tevens dient de hond(en) sociaal te zijn in de omgang met soortgenoten en mensen. 
 5. Loopse teven kunnen niet mee met de groepswandeling van minimaal 1 uur. U kunt wel gebruik maken van een individuele wandeling, als de planning dat toelaat. 
 6. Puppy’s mogen mee vanaf zes maanden.

Gezondheid

 1. De hond(en) dient ingeënt te zijn met minimaal de jaarlijkse cocktailenting alsmede inenting tegen kennelhoest. Hiervan dient de hondeneigenaar een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week. 
 2. Deze inentingen dienen ieder jaar opnieuw te gebeuren. Tevens dient de hond(en) vrij te zijn van luizen, oormijt, teken, vlooien en wormen.
 3. De hondeneigenaar dient Honden uitlaatservice Sam Donna zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten/beperkingen van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen dienen vooraf door de hondeneigenaar aan Honden uitlaatservice Sam Donna kenbaar zijn gemaakt.
 4. De hondeneigenaar (indien niet direct bereikbaar) machtigt Honden uitlaatservice Sam Donna om, in geval van ongeval, ernstig letsel of ziekte van de hond(en), op kosten van de hondeneigenaar een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van de hondeneigenaar. Uiteraard wordt de hondeneigenaar zo spoedig mogelijk ingelicht. 

Rechten en plichten hondeneigenaar

 1. De hondeneigenaar is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen. 
 2. Hondeneigenaar is te allen tijde aansprakelijk jegens Honden uitlaatservice Sam Donna voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten. 
 3. De hondeneigenaar verplicht zich ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is op de afgesproken dag(en) en tijd(en). Indien de hond(en) niet aanwezig is bij het afhalen worden de kosten van de afgesproken uitlaatbeurt onverminderd in rekening gebracht bij de hondeneigenaar.
 4. Bij verhindering dient de hondeneigenaar zich uiterlijk 24 uur van tevoren af te melden bij Honden uitlaatservice Sam Donna. Afmeldingen na deze tijd en op de wandel dag zelf, worden volgens normaal tarief berekend en dus gewoon in rekening gebracht.
 5. De hondeneigenaar verplicht zich ervoor te zorgen dat Honden uitlaatservice Sam Donna toegang heeft tot de plaats waar de hond(en), waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt. 
 6. De hond(en) moet opgenomen zijn in de W.A.- verzekering van de hondeneigenaar. U blijft als eigenaar van uw hond(en) te allen tijde wettelijk aansprakelijk voor door uw hond(en) aangerichte schade aan anderen of aan eigendommen (waaronder honden) van anderen. 
 7. Honden uitlaatservice Sam Donna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van de hondeneigenaar aangericht door een natte of vieze hond(en). 
 8. De hondeneigenaar dient ervoor te zorgen dat er voldoende water voor de hond(en) aanwezig is. 

Rechten en plichten Honden uitlaatservice Sam Donna

 1. De honden uitlaatservice Sam Donna zal de hond(en) altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen. 
 2. Honden uitlaatservice Sam Donna laat de hond(en) bij een groepswandeling van minimaal 1 uur uit en bij een individuele wandeling een half uur. 
 3. De honden uitlaatservice Sam Donna mag de hond(en) bij groepswandelingen onaangelijnd uitlaten.
 4. De hondeneigenaar wordt (indien nodig) door Honden uitlaatservice Sam Donna op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond(en) ten tijde dat de hond(en) onder toezicht van Honden uitlaatservice Sam Donna valt. 
 5. Honden uitlaatservice Sam Donna heeft te allen tijde het recht om wandelingen af te zeggen of te staken, wanneer zij haar taken niet of nauwelijks kan uitvoeren, als gevolg van slechte weersomstandigheden, zoals sneeuw en ijs, ijzel, extreme regenval, harde wind, warmte of pandemie. 
 6. Honden uitlaatservice Sam Donna dient haar vervoermiddel regelmatig te inspecteren, te reinigen en te desinfecteren. 
 7. De sleutel van het huis van de hondeneigenaar wordt door Honden uitlaatservice Sam Donna met de grootst mogelijk zorg in bewaring gehouden en wordt alleen gebruikt voor het ophalen en thuisbrengen van de hond(en). Er zullen geen adresgegevens bij de sleutel worden bewaard, alleen de naam van de hond(en). 
 8. Honden uitlaatservice Sam Donna heeft te allen tijde het recht tot opzegging van een wandelovereenkomst bijv. in geval van onacceptabel gedrag van de hond(en). 
 9. Honden uitlaatservice Sam Donna is verplicht om op de afgesproken dagen de hond(en) uit te laten. 
 10. De honden uitlaatservice Sam Donna kan niet aan de overeenkomst gehouden worden in geval van overmacht (bijv. ziekte) de wandeling voor die dagen komt te vervallen.  
 11. Honden uitlaatservice Sam Donna behoudt zich voor de opdracht tijdelijk op non-actief te zetten i.v.m. vakantie. Vakanties dienen 2 weken van tevoren medegedeeld te worden.  
 12. Honden uitlaatservice Sam Donna zorgt voor de halsband met penning met nummer van Honden uitlaatservice Sam Donna. Indien gewenst kan er gebruik gemaakt worden van een GPS tracker speciaal ontwikkeld voor honden.

Aansprakelijkheidstelling

 1. De hondeneigenaar is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door Honden uitlaatservice Sam Donna of derden, veroorzaakt door de hond(en).
 2. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de hondeneigenaar verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de hondeneigenaren van de betreffende betrokken honden gedeeld. 
 3. Honden uitlaatservice Sam Donna is niet aansprakelijk voor eventuele schade, ziekte, aandoeningen of letsel aan de hond(en). Voortvloeiend uit de opdracht. Tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van Honden uitlaatservice Sam Donna. 
 4. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) Honden uitlaatservice Sam Donna niet bij machte is om uitlaatdiensten te verlenen. Wordt de hondeneigenaar hiervan zo spoedig als mogelijk is in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op Honden uitlaatservice Sam Donna. 
 5. Honden uitlaatservice Sam Donna kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond(en). Als dit toch gebeurt, zal Honden uitlaatservice Sam Donna vanzelfsprekend alles in het werk stellen de hond(en) (zo spoedig mogelijk) terug te vinden. 
 6. Indien Honden uitlaatservice Sam Donna aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de hondeneigenaar lijdt. Als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht). Blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen uitlaatbedrag van de overeenkomst. 
 7. De aansprakelijkheid van Honden uitlaatservice Sam Donna is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. 

Betalingen

 1. Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W. 
 2. Het door de hondeneigenaar te betalen bedrag dient voor de 7e dag van de nieuwe maand contant te zijn voldaan of te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer NL80INGB0799022985 van Honden uitlaatservice Sam Donna.
 3. Honden uitlaatservice Sam Donna is verplicht om een prijsopgave/factuur te overhandigen indien gewenst door de hondeneigenaar. 
 4. Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst de zijde van de hondeneigenaar is Honden uitlaatservice Sam Donna gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen, zonder dat restitutie plaatsvindt. 
 5. In geval van niet tijdige betaling door de hondeneigenaar is Honden uitlaatservice Sam Donna gerechtigd de opdracht op te schorten en alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuim datum aan de hondeneigenaar in rekening te brengen. 
 6. Wanneer er niet op de afgesproken datum betaald is heeft Honden uitlaatservice Sam Donna het recht de overeenkomst op te zeggen.
 7. Bij het abonnement is er een opzegtermijn van 1 maand, ook in geval van een pandemie. 

Geschillen en toepasselijk recht

 1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Honden uitlaatservice Sam Donna is gevestigd. Dit, tenzij de hondeneigenaar binnen een maand nadat Honden uitlaatservice Sam Donna schriftelijk aan de hondeneigenaar heeft medegedeeld. Het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. 
 2. Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. 
 3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg. 

Voorwaarden voor het in ontvangst nemen van een huissleutel

Honden uitlaatservice Sam Donna verklaart dat zij de sleutel van ……………………………………

 • niet zal dupliceren 
 • niet zal voorzien van adres 
 • zorgvuldig in huis zal bewaren 
 • slechts die dagen bij zich draagt waarop de hond uitgelaten moet worden 
 • slechts zal gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de honden 
 • onmiddellijk terug zal geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden 

Bij verlies of diefstal van de huissleutel zal Honden uitlaatservice Sam Donna de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Honden uitlaatservice Sam Donna kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan.

algemene voorwaarden